Eesti Terioloogia Seltsi põhikiri

Vastu võetud Eesti Terioloogia Seltsi üldkoosolekul 01.03.2018. aastal.

I. &UUMLldsätted

1. Eesti Terioloogia Selts (ETS) on terioloogia valdkonna teadlaste, praktikute ja huviliste ühendus, mis tegutseb vastavuses Eesti Vabariigi seadustega, Eesti Teaduste Akadeemia juures asuva Eesti Looduseuurijate Seltsi (Eesti LUS) põhikirja ning oma põhimäärusega.

2. ETS tegutseb Eesti LUS-i allüksusena, tal on oma sümboolika. Seltsi ametlik aadress on W. Struve 2, Tartu 51003 .

3. ETS-i tegevus rajaneb demokraatia printsiipidel, liikmete omaalgatusel ja ühiskondlikul tegevusel.

4. ETS-i nimetus inglise keeles on Estonian Theriological Society.

II. Eesmärk ja ülesanded

1. ETS-i eesmärgiks on elukutseliste ja harrastusterioloogide organisatsiooniline ühendamine Eesti teriofauna paremaks tundmaõppimiseks ja tutvustamiseks ning imetajate kaitsele kaasaaitamiseks.

2. ETS-i ülesanneteks on:
2.1. koguda ja vahendada informatsiooni Eesti imetajatest ja arendada imetajate uurimist;
2.2. korraldada terioloogide suhtlemist ja ühisüritusi: koosolekuid, konverentse ja seminare;
2.3. luua ja arendada erialaseid suhteid teiste organisatsioonide ja üksikisikutega;
2.4. anda eksperthinnanguid terioloogiliste küsimuste kohta ning teha ametkondadele vastavaid esildisi ja seisukohavõtte;
2.5. tutvustada imetajaid ja levitada teadmisi imetajatest;
2.6. populariseerida terioloogiat ja imetajate kaitset;
2.7. aidata kaasa imetajatega seotud probleemide lahendamisele;
2.8. avaldada trükis terioloogiliste uurimistööde tulemusi, ja kirjastada.

III. Liikmeskond

1. ETS-i liikmeskond koosneb auliikmetest, tegevliikmetest ja noorliikmetest.
2. ETS-i auliikmeteks on seltsi kuuluvad Eesti LUS-i auliikmed. Auliikmeteks võib üldkoosolekul valida isikuid, kellel on erilisi teeneid terioloogiateaduse arendamises või seltsi tegevusele kaasaaitamises.
3. ETS-i tegevliikmeteks võivad olla terioloogiaga tegelevad isikud, kes tunnustavad seltsi põhimäärust, osalevad aktiivselt seltsi töös ja on Eesti LUS-i tegevliikmed. ETS-i tegevliige valitakse seltsi üldkoosolekul taotleja kirjaliku avalduse ja kahe tegevliikme soovituse põhjal.
4. ETS-i noorliikmeteks on terioloogiast huvitatud isikud, kes tegelevad õppetööga. Noorliikmetel on õigus osaleda kõigil seltsi üritustel ja olla seltsi kirjalistis. Noorliikmed kinnitatakse seltsi juhatuse poolt nende kirjaliku avalduse alusel.
5. ETS-i au- ja tegevliikmetel on õigus valida ja saada valituks seltsi juhatusse, samuti on neil hääleõigus seltsi üldkoosolekutel.
6. ETS-i tegevliikmed tasuvad iga-aastast Eesti LUS-i liikmemaksu. Lisaks sellele võib üldkoosolek määrata lisamaksu, mis jääb Eesti LUS-i arvele sihtlaekumisena ETS-i tegevuseks.
7. ETS-i liige võib igal ajal seltsist lahkuda, teatades sellest kirjalikult ETS-i juhatusele. Seltsi põhikirja rikkumisel või liikmemaksu tasumata jätmisel võib juhatus algatada ühingu liikme väljaarvamise. Selle otsustab ETS-i üldkoosolek häälteenamusega.

IV. ETS-i tegevuse juhtimine

1. ETS-i kõrgeim kogu on üldkoosolek, mis tuleb kokku vähemalt üks kord aastas. &UUMLldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse algatusel või vähemalt ühe kolmandiku tegevliikmete nõudmisel.
2. ETS-i üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt üks kolmandik seltsi tegevliikmetest, kaasaarvatud volituse andnud isikud. &UUMLldkoosolek teeb otsuseid tegevliikmete lihthäälteenamusega. Seltsi põhikirja kinnitamine ja muutmine otsustatakse vähemalt kahe kolmandiku kõigi üldkoosolekul viibivate, sealhulgas volitatud, tegevliikmete nõusolekul.

3. ETS-i üldkoosolek:
3.1. kinnitab seltsi põhikirja ja teeb sellesse muudatusi;
3.2. arutab seltsi tegevuse põhiküsimusi ja võtab nende kohta vastu otsuseid;
3.3. kuulab ära juhatuse eelmise aasta tegevusaruande ja finantsaruande;
3.4. arutab läbi ja kinnitab eeloleva tööaasta tegevusplaani ja eelarve;
3.5. määrab liikmemaksu suuruse;
3.6. valib seltsi auliikmed ja kinnitab tegevliikmed;
3.7. määrab juhatuse suuruse;
3.8. valib seltsi au- ja tegevliikmete hulgast kolmeks aastaks juhatuse;
3.9. juhatust on võimalik tagasi kutsuda kahe kolmandiku üldkoosolekul viibivate tegevliikmete otsusega salajase hääletamise teel. Juhatuse tagasikutsumist saab algatada vähemalt poolte tegevliikmete otsusel.

4. ETS-i täidesaatvaks koguks on vähemalt kolmeliikmeline juhatus, mille valib üldkoosolek.

5. ETS-i juhatus valib hiljemalt nädala jooksul peale juhatuse valimisi kolmeks aastaks endi hulgast esimehe, aseesimehe, sekretäri ja teiste seltsi tööks vajalike ametikohtade täitjad.

6. ETS-i juhatus:
6.1. juhib seltsi jooksvat tegevust seltsi põhikirja ja üldkoosoleku otsuste alusel;
6.2. langetab otsuseid kõigis küsimustes, välja arvatud üldkoosoleku pädevusse kuuluvaid;
6.3. kutsub kokku üldkoosolekuid;
6.4. koostab seltsi tegevusplaani ja tegevusaruande ja esitab need kinnitamiseks üldkoosolekule;
6.5. kinnitab seltsi noorliikmed.

7. ETS-i juhatus on otsustusvõimeline, kui otsustamises osalevad vähemalt pooled selle liikmetest, nende seas esimees või aseesimees. Juhatus otsustab küsimusi lihthäälteenamusega. Häälte poolekslangemisel on otsustav esimehe hääl, tema puudumisel aseesimehe hääl.

8. ETS-i juhatuse esimees:
8.1. juhib seltsi juhatuse tööd;
8.2. esindab seltsi ja sõlmib seltsi nimel lepinguid või volitab selleks teisi juhatuse liikmeid.

V. Varalised ja rahalised suhted
1. ETS-i tegevust rahastatakse Eesti LUS-ilt saadud või Eesti LUS-ile ETS-i tarbeks laekunud sihtotstarbelistest summadest. ETS võib LUS-i kaudu osaleda hangetes ja projektides.
2. ETS taotleb enda tegevuse arendamiseks Eesti LUS-ile sihtotstarbelisi vahendeid juriidilistelt ja üksikisikutelt.
3. ETS-i tegevuse finantseerimist korraldab juhatus kooskõlas Eesti LUS-iga.

VI. Tegevuse lõpetamine
1. ETS-i tegevus võidakse lõpetada üldkoosoleku sellekohase otsusega vähemalt kahe kolmandiku tegevliikmete nõusolekul.
2. ETS-i likvideerimisel jääb seltsi vara Eesti LUS-ile.