Eesti Terioloogia Seltsi p?hikiri

I Üldsätted

1. Eesti Terioloogia Selts (edaspidi ETS) on Loodusuurijate Seltsi juures tegutsev iseseisev terioloogide vabatahtlik ühendus.

2. ETS-i tegevus rajaneb suveräänsuse ja demokraatia printsiipidel, liikmete omaalgatusel ja ühiskondlikul tegevusel.

3. ETS taotleb terioloogidest teadlaste ja praktikute organisatsioonilist ühendamist, terioloogiateaduse ja praktika ühendamist, erialaste kontaktide arendamist, terioloogiliste teadmiste levitamist.

4. ETS peab oma ülesandeks:

4.1 koguda ja vahendada infot Eesti imetajatest; arendada terioloogiateadust Eestis;

4.2 korraldada terioloogide suhtlemist ja ühisüritusi: koosolekuid, konverentse, seminare;

4.3 luua ja arendada erialaseid suhteid teiste terioloogide ja organisatsioonidega, muude erialade teadlaste ja loovintelligentsiga nii kodu- kui välismaal;

4.4 anda eksperthinnanguid terioloogiliste küsimuste kohta;

4.5 teha esildisi ametkondadele terioloogilistes küsimustes;

4.6 töötada välja seisukohad imetajaid käsitlevates üldsusele huvi pakkuvates küsimustes;

4.7 levitada teadmisi imetajatest;

4.8 kirjastada, anda soovitusi kirjastamiseks ja retsenseerida;

4.9 jäädvustada Eestis sündinud, ?ppinud v?i töötanud terioloogide mälestust;

4.10 kaitsta teadusliku uurimistöö ja ?petamise vabadust, teadlase eetikat.

5. ETS-il on ?igus:

5.1 avada ja sulgeda arveid ja erikontosid krediidiasutustes ning sooritada finantsoperatsioone;

5.2 arendada majanduslikku väikeettev?tlust;

5.3 s?lmida lepinguid riiklike, kooperatiivsete ja ühiskondlike asutuste, ettev?tete ja organisatsioonidega s?ltumata nende asukohast ja alluvusest;

5.4 määrata stipendiume terioloogia edendamiseks, anda auhindu silmapaistvate saavutuste eest terioloogia vallas;

5.5 omada teaduslikke terioloogilisi kogusid.

6. ETS-il on juriidilise isiku ?igused. Tal on pitsat, nurgastamp, embleem ja muu atripuutika.

II ETS-i liikmed, nende ?igused ja kohustused

7. ETS-i liikmed jagunevad tegevliikmeteks, auliikmeteks, välisliikmeteks ja usaldusmeesteks.

 • Seltsi tegevusliikmeks v?ivad olla Eestis elavad, terioloogiast huvitatud ja sellega tegelevad isikud.
 • Seltsi auliikmeks v?ib seltsi üldkoosolekul valida isikuid, kellel on erilisi teeneid terioloogiateaduse arendamises Eestis v?i seltsi tegevusele kaasaaitamises.
 • Seltsi välisliikmeks v?ivad olla isikud, kes tahavad kaasa aidata terioloogia arengule Eestis, ent kes ei ela Eestis.
 • Üli?pilasi jt. isikuid v?ib nende vastava kirjaliku soovi-avalduse alusel vastu v?tta seltsi usaldusmeesteks.
 • Usaldusmehed v?tavad osa seltsi tegevusest, neil on s?na?igus seltsi koosolekutel, kuid nad ei osale seltsi organite valimisel ja hääletamisel. Usaldusmehed viiakse tema soovil seltsi juhatuse otsusega seltsi tegevliikmeks.
 • 8. ETS-i liikmeks v?tab juhatus vastu sellekohase kirjaliku avalduse esitanud isiku, kes tunnistab seltsi p?hikirja ja soovib osaleda seltsi tegevuses. Juhatuse otsuse kinnitab seltsi üldkoosolek. ETS-i liikmed kuuluvad ühtlasi LUS-i liikmeskonda, kui neid aktsepteerib Eesti LUS-i üldkoosolek.

  9. ETS-i tegevliikmed maksavad sisseastumismaksu ja iga-aastast liikmemaksu, mille suuruse määrab üldkoosolek. Seltsi liikmed, kes ei ole m?juva p?hjuseta tasunud järjest kahe kalendriaasta liikmemaksu, loetakse seltsist lahkunuks.

  10. Seltsi liikmel on ?igus;

  10.1 v?tta osa seltsi tegevusest vastavalt käesolevas p?hikirjas nimetatud eesmärkidele ja ülesannetele;

  10.2 valida ja olla valitud k?igisse seltsi juhtimis- ja revisjoniorganeisse;

  10.3 esitada juhtimisorganeile ettepanekuid seltsi tegevuse kohta ja arupärimisi k?igis seltsi puudutavates küsimustes;

  10.4 v?tta osa seltsi poolt korraldatavatest üritustest;

  10.5 seltsist lahkuda, esitades selleks kirjaliku avalduse seltsi juhatusele.

  11. Seltsi liige on kohustatud täitma käesoleva p?hikirja n?udeid ja aitama kaasa seltsi ülesannete täitmisele.

  III ETS-i struktuur ja juhtimisorganid

  12. Seltsi liikmed v?ivad moodustada territoriaalseid osakondi, ainesektsioone, töögruppe, mis reguleeritakse seltsi juhatuse otsusega. Registreerimata grupid ei oma ?igust esineda seltsi kui terviku nimel.

  13. Seltsi k?rgeim organ on üldkoosolek, mis tuleb kokku igal aastal. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seltsi esimehe, juhatuse, revisjonikomisjoni v?i vähemalt ühe kolmandiku seltsi liikmete n?udmisel.

  14. Seltsi üldkoosolek:

  14.1 v?tab vastu seltsi p?hikirja ja teeb selles muudatusi;

  14.2 arutab seltsi tegevuse p?hiküsimusi (s.h. vetoküsimused) ja v?tab nende kohta vastu otsuseid;

  14.3 määrab liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse;

  14.4 määrab juhatuse ja revisjonikomisjoni suuruse;

  14.5 valib salajasel hääletamisel kolmeks aastaks seltsi esimehe, juhatuse ja revisjonikomisjoni;

  14.6 kuulab ära ja kinnitab juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded;

  14.7 valib seltsi auliikmed ja kinnitab tegevliikmed, välisliikmed ja usaldusmehed;

  14.8 v?tab vastu seltsi eelarve;

  15. Seltsi üldkoosolek on otsustusj?uline kui kohal on üle poole seltsi tegevliikmetest. Otsused v?etakse vastu lihthäälteenamusega. P?hikirja muutmiseks on on vaja, et seda toetaks vähemalt kaks kolmandikku seltsi tegevliikmetest.

  16. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib seltsi tegevust juhatus, mis langetab otsuseid k?igis küsimustes, välja arvatud üldkoosoleku pädevusse kuuluvaid.

 • Seltsi esimees on ühtlasi seltsi juhatuse esimees. Seltsi esimehe viibimisel seltsi tegevusest eemal annab ta oma ülesanded üle juhatuse aseesimehele v?i selle liikmele.

 • Juhatuse kutsub kokku esimees. Juhatus on otsustusv?imeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

 • Otsused v?tab juhatus vastu lihthäälteenamusega.
 • 17. Seltsi esimees lahendab k?iki seltsi tööküsimusi, andes oma tegevusest aru üldkoosolekule ja revisjonikomisjonile; esindab seltsi ja s?lmib seltsi nimel lepinguid. Seltsi esimehel on juhatuse otsuse suhtes veto?igus.

  18. Seltsi revisjonikomisjon kontrollib seltsi p?hikirjast kinnipidamist ja finants-majanduslikku tegevust ning esitab üldkoosolekule revideerimise aruande ja sellest tulenevad ettepanekud.

  19. Revisjonikomisjon valib oma koosseisust esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  20. Revisjonikomisjoni liikmed v?ivad n?uandva hääle?igusega osa v?tta seltsi juhatuse istungitest.

  IV ETS-i vahendid

  21. Seltsi majandusliku aluse moodustavad:

  21.1 sisseastumis-ja liikmemaksud;

  21.2 annetused, sihtannetused ja toetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt;

  21.3 tulud väljaannete müügist;

  21.4 muud laekumised, s.h. ka majanduslikust ettev?tlusest.

  V ETS-i tegevuse l?petamine

  22. Selts l?petab oma tegevuse, kui üldkoosolek langetab sellekohase otsuse vähemalt kahe kolmandiku seltsi liikmete toetusel.

  23. Seltsi likvideerimisel otsustab seltsi vara ja teaduslike kogude saatuse juhatuse poolt moodustatud likvideerimiskomisjon. Seltsi arhiiv liidetakse LUS-i arhiiviga.

  Vastu v?etud ETS-i üldkoosolekul 11. märtsil 1991.a.






  Eesti Terioloogia Selts (ETS)

  ETS on Eesti Looduseuurijate Seltsi iseseisev allüksus, mis ühendab endas elukutselisi ja harrastusteriolooge.

  Seltsi ülesanne on edendada (Eesti) imetajate uurimist ja välja anda sellealaseid publikatsioone.